Social cancer-

rehabilitering

 Social cancerrehabilitering syftar till att hjälpa dig tillbaka till det sociala sammanhanget du hade före sjukdomen. 

Social cancerRehabilitering

Hur skall du komma tillbaks till ditt nya liv?

Social rehabilitering kan handla om allt ifrån hjälpmedel från en arbetsterapeut för att kunna utföra hushållssysslor, till samtalsstöd med psykolog för att orka, vilja och våga vara delaktig i sociala sammanhang. Under Praktiskt stöd finns mer information.

Arbete och ekonomi är två andra stora frågor som påverkar det sociala livet i högsta grad. Du kan få stöd och ekonomisk och social rådgivning av en kurator.

Försäkringskassan

När det gäller att utreda rehabiliteringsbehovet för den arbetslivsinriktade cancerrehabiliteringen har Försäkringskassan ansvar. Det är även Försäkringskassan som ska samordna insatser från arbetsgivare, hälso- och sjukvård, arbetsförmedlingen och eventuella andra myndigheter.

Arbetsgivaren

När det gäller arbetsgivaren har den ett långtgående ansvar för din rehabilitering och den ska ske i samråd med dig, företagshälsovården och Försäkringskassan. För att komma tillbaka till arbete kan arbetsplatsen behöva anpassas. Kuratorer och arbetsterapeuter är exempel på yrkesgrupper som kan hjälpa till med råd och stöd när det är dags att gå tillbaka till jobbet.

För personer i arbetsför ålder kan det också vara aktuellt med olika former av ekonomiska ersättningar. Även här är det Försäkringskassan som är ansvarande myndighet. Det är de som utreder och beslutar om till exempel sjukpenning, förebyggande sjukpenning eller särskilt högriskskydd. Den ekonomiska biten upplevs ofta upplevas snårig. En kurator kan hjälpa till att klargöra i både frågor som rör sjukskrivning och ekonomiska ersättningar.

Nationella vårdprogrammet

I det nationella vårdprogrammet uppmanas alla regioner och landsting att ”utforma riktlinjer för när patienter ska erbjudas stöd av en speciell rehabiliteringskoordinator. Detta gäller oavsett om patienten är aktuell inom specialistvård eller primärvård.” Det innebär att vården skall arbeta för att du skall kunna erbjudas hjälp med ovanstående vare sig du är inskriven på sjukhuset eller har slussats vidare till primärvården.

Patientorganisationer

De flesta patientorganisationer har lokala föreningar. Du som cancerdrabbad eller närstående erbjuds på så vis värdefull gemenskap och stöd på lokal nivå och får dessutom möjlighet att öka dina kunskap om just din sjukdom. Föreningarna anordnar bland annat utflykter, föredrag, sammankomster och andra aktiviteter som kan tänkas intressera medlemmarna. Under Patientorganisationer finns kontaktuppgifter till den patientorganisation som är aktuell för dig.

Lokala samarbeten

Runt om i Sverige finns, förutom patientföreningar för många cancerformer, också lokala samarbeten som drivs av volontärer och olika patientföreningar tillsammans. De samarbetar för att vara nära och stötta cancerberörda och närstående. Att genom det sociala kontaktnätet få känna att man inte är ensam med sin cancer. Träffpunkterna erbjuder olika aktiviteter och ger chansen att få träffa andra i liknande situation. Läs mer.

Prata med din kontaktsjuksköterska

Ta hjälp av kurator, psykolog mfl.

Prata med närstående om hur det känns