Cancer rehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling.

Cancerrehabilitering

Här finner du information som kan hjälpa dig att få rätt cancerrehabilitering

Välkommen!

Välkommen till alltomcancerrehab.se som sprider kunskap och fakta om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer. Vi kommer varje månad att uppdatera sidan med olika temaområden som berör cancerdrabbade och närstående. Just nu presenterar vi framgångsrika Lokala samarbeten. Kommande områden är bland annat fatigue, sex och samlevnad och närståendefokus.

Aktuella Nyheter

Att bli sedd förbättrar vårdsituationen!

Att bli sedd förbättrar vårdsituationen!

Att bli sedd och bemött med empati och respekt i vården är ovärderligt! Det ger ett känslomässigt stöd även om den medicinska situationen fortfarande är densamma. Forskning visar att god kommunikation ökar sannolikheten att patienten fullföljer behandlingen, tillfrisknar snabbare och att tilliten mellan patient och behandlare ökar. För vissa människor kommer det lätt och naturligt att fånga upp andras signaler och ge respons på dem, men de flesta behöver kunskap och träning för att kunna utveckla den förmågan.

Nu har Palliativt Utvecklingscentrum tillsammans med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), tagit fram en samtalskurs ”De nödvändiga samtalen” som vänder sig till kontaktsjuksköterskor. Syftet med kursen är att lära ut och träna på empatiskt bemötande. Empati i denna bemärkelse är inte att vara allmänt god och vänlig. Det är förmågan att läsa av och föreställa sig hur någon annan upplever en situation och låta sitt bemötande vägledas av det. Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen är utvecklad så att den passar alla typer av diagnoser.

Läs mer

Kom ihåg att du har rätt till en individanpassad cancerrehabilitering!

Kom ihåg att du har rätt till en individanpassad cancerrehabilitering!

Cancerrehabilitering är allt som kan göra att livet blir så bra som möjligt före, under och efter behandlingen av sjukdomen. Kontaktsjuksköterskan är ditt stöd i cancervården. Tillsammans med läkaren gör ni en vårdplan. Vårdplanen ska bland annat beskriva dina behov av rehabilitering, vad du kan göra själv för att må bättre och vilka behov som du kan få senare. På 1177.se kan du läsa mer om hur du kan få hjälp och stöd med till exempel ditt mående, praktiskt stöd, seneffekter, bidrag och mycket mer.

Läs mer

Ny undersökning visar att cancerrehabilitering är ett eftersatt område.

Ny undersökning visar att cancerrehabilitering är ett eftersatt område.

I april 2020 genomförde Bröstcancerförbundet en undersökning bland sina medlemmar för att ta reda på hur vanligt förekommande seneffekter är bland bröstcancerbehandlade samt deras erfarenhet av rehabilitering. Undersökningen visar bland annat att:

 • Fem av tio som behandlats för bröstcancer drabbas av sena komplikationer efter behandling.
 • Åtta av tio uppger att seneffekterna påverkar eller begränsar deras liv.
 • Sex av tio bröstcancerbehandlade säger att de inte erbjudits rehabilitering, något de har rätt till enligt det nationella vårdprogrammet för bröstcancer.
 • Sju av tio som har fått rehabilitering, har inte fått någon uppföljning.
 • Fem av tio av som har behandlats för bröstcancer menar att det finns ett behov av digitala verktyg och digital rådgivning inom rehabilitering.

– Vår undersökning visar att cancerrehabilitering är ett eftersatt område. Att sex av tio inte erbjudits rehabilitering är ett underbetyg för svensk sjukvård. Att genomgå en cancerbehandling är väldigt påfrestande, både psykiskt och fysiskt. Att vara färdig med sina behandlingar eller att blir friskförklarad innebär definitivt inte att livet återgår till det normala, berättar Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

I länken nedan kan du läsa mer om undersökningen samt Bröstcancerförbundets fem förslag för att få en god och jämlik cancerrehabilitering.

Bild: Bröstcancerförbundet

Läs mer

Cancerrehabilitering

Alla cancerpatienter skall ha en individuell vårdplan. Den skrivs tillsammans med patienten och skall också innehålla planering för din cancerrehabilitering. Behoven av rehabilitering ska gås igenom och planeras utifrån dig och dina behov. Du ska inte själv behöva ta ansvar för att ditt rehabiliteringsbehov bedöms eller behöva efterfråga rätt insatser. Eftersom rehabiliteringsbehovet kommer att förändras med tiden ska bedömningen upprepas kontinuerligt utifrån din och dina anhörigas situation.

Fysisk rehabilitering

Fysisk aktivitet och träning är mycket viktigt för att må bra. Samtidigt behöver kroppen läka efter cancer och där spelar återhämtning en stor roll. För att må så bra som möjligt är det därför viktigt att få till en bra balans mellan fysisk aktivitet och vila.

Social rehabilitering

Social rehabilitering kan handla om allt ifrån hjälpmedel från en arbetsterapeut för att kunna utföra hushållssysslor, till samtalsstöd med psykolog för att orka, vilja och våga vara delaktig i sociala sammanhang. Arbete och ekonomi är två andra stora frågor som påverkar det sociala livet i högsta grad. 

Patientorganisationer

Här kan du få hjälp av andra i samma situation och känna en gemenskap!

Patientorganisationer

Patientorganisationerna arbetar för sina medlemmars intressen inom flera områden exempelvis intressepolitiskt, socialt och forskning. Många av organisationerna har lokalföreningar som fungerar som ett socialt skyddsnät och stöd till medlemmarna. Föreningarna är en viktig del i cancerrehabiliteringen och bidrar till att du som cancerdrabbad och dina närstående kan stöd av andra i samma situation. 

 • Lokala patientföreningar
 • Stödpersoner
 • Information om just din cancer
 • Anhöriginformation
 • Frågor och svar
 • Vara ett stöd för andra i samma situation

 

Projekt Livskraft

 

Ett Allmänna Arvsfondsprojekt som sprider kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer.

 

Målet med Livskraft är att arbeta fram en digital plattform som kommer verka i mellanrummet mellan vården, rehabiliteringen och det ideella stöd patientföreningar erbjuder. Syftet är alltså att sprida kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer.

Livskraft kommer alltså att erbjuda digitalt stöd till alla cancerberörda. Detta i första hand via den här webbportalen www.alltomcancerrehab.se. En samlingsplats för cancerberörda  för den som eftersöker mer information om vanliga symtom/biverkningar vid cancersjukdom samt hur man bäst kan hantera dessa. Ovälkomna nya följeslagare i livet som exempelvis fatigue, cytohjärna och depression.

Mycket information finns utspritt på nätet, men www.alltomcancerrehab.se samlar material till en plats och koncentrerar informationen till cancerrehabilitering och information som rör detta. Våra texter på sidan är hämtade främst från 1177 och Cancerfonden, som ofta har bra och informationsrika texter, men där cancerrehabilitering endast är en del av allt informationsflöde.

 

Livskraft presenterar: www.alltomcancerrehab.se

 

Vi ser fram emot din återkoppling, frågor och åsikter:

Skriv in här nedan, så återkommer vi snart som möjligt.

Oavsett område syftar all cancerrehabilitering till att förebygga och minska negativa följder av sjukdomen och behandlingen.