Att bli sedd och bemött med empati och respekt i vården är ovärderligt! Det ger ett känslomässigt stöd även om den medicinska situationen fortfarande är densamma. Forskning visar att god kommunikation ökar sannolikheten att patienten fullföljer behandlingen, tillfrisknar snabbare och att tilliten mellan patient och behandlare ökar. För vissa människor kommer det lätt och naturligt att fånga upp andras signaler och ge respons på dem, men de flesta behöver kunskap och träning för att kunna utveckla den förmågan.

Nu har Palliativt Utvecklingscentrum tillsammans med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), tagit fram en samtalskurs ”De nödvändiga samtalen” som vänder sig till kontaktsjuksköterskor. Syftet med kursen är att lära ut och träna på empatiskt bemötande. Empati i denna bemärkelse är inte att vara allmänt god och vänlig. Det är förmågan att läsa av och föreställa sig hur någon annan upplever en situation och låta sitt bemötande vägledas av det. Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen är utvecklad så att den passar alla typer av diagnoser.

Läs mer